galaxydmbanner

سابقه پنج ساله مدیریت یا تحصیلی نامزدهای نمایندگی مجلس چگونه تایید می شود؟

به گزارش آرانیوزدفتر انتخابات وزارت امور داخله امروز سه شنبه پس از ابلاغ شماره 8 دستورالعمل بند 9 ماده 31 قانون انتخابات مجلس در مورد چگونگی تایید حداقل پنج سال فعالیت اجرایی، آموزشی یا پژوهشی منتشر کرد. یا مراجع قضایی تجربه کار برای اطلاعات عمومی

بر اساس ماده 31 قانون انتخابات شورای اسلامی و تبصره های ذیل، داوطلبان منتخب باید دارای شرایط مندرج در بند 9 باشند تا گواهینامه معتبر مورد تایید بالاترین مقام دستگاه یا نهادهای مربوطه مبنی بر اینکه آنها حداقل پنج سال تجربه مدیریتی یا تدریس یا تحقیق یا تأکید قضایی در هر یک یا همه آنها در بخش دولتی، دولتی یا خصوصی داشته باشند.

متن کامل این دستور پخت به شرح زیر است:

بند (9) ماده (31) ارائه گواهی معتبر و تایید شده از بالاترین مقام موسسه یا مؤسسات مربوط با حداقل 5 (5) سال سابقه مدیریتی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی در یک یا همه آنها از آنها در بخش دولتی است. ایالتی یا غیر دولتی در حین ثبت نام”

ماده 1 – تعاریف

1- مؤسسه یا مؤسسه; متعلق به اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی زیر است که طبق قانون و مقررات قانونی تأسیس شده و دارای وظایف مدیریتی یا مدیریتی بوده و در مدت اشتغال یا همکاری داوطلب با آنها فعالیت مستمر یا مؤثر دارند.

الف- مؤسسات عمومی غیردولتی؛ طبق ماده 3 قانون مدیریت خدمات عمومی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال قانونی بوده و با موافقت شورای اسلامی تشکیل یا ایجاد می شود و دارای استقلال قانونی بوده و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه خود را دریافت می کند. از منابع غیردولتی تامین می شود و مسئولیت عملکردها و خدمات عمومی را بر عهده دارد.

فهرست این موسسات در ماده و تبصره‌ای به موجب قانون فهرست موسسات دولتی و غیردولتی مورخ 19/4/1373 با اصلاحات بعدی به تصویب می‌رسد.

ب- مؤسسات دولتی; طبق ماده 2 قانون «مدیریت خدمات عمومی» واحد سازمانی معینی است که طبق قانون تأسیس یا تشکیل می شود و دارای استقلال قانونی، وظایف و وظایف معینی است که به یکی از قوای سه گانه محول می شود. و سایر نهادهای قانونی کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی ذکر شده اند، نهادهای دولتی هستند.

ج- شرکت دولتی; این بنگاه اقتصادی است که بر اساس سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، انجام بخشی از وظایف دولت را جزو وظایف دولت می داند و بیش از 50 مورد % سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت است، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به صورت انفرادی یا مشترک تأسیس می شود مشروط بر اینکه بیش از 50 درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد، شرکت دولتی است.

ت- دستگاه اجرایی; کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، مؤسسات غیردولتی یا مؤسسات عمومی، شرکت‌های دولتی و کلیه مؤسساتی که در قانون ذکر یا تعریف شده‌اند مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی را دستگاه های اجرایی می گویند

د – شخص حقوقی تابع یا وابسته به دولت. کلیه اشخاص حقوقی که حداقل یکی از شرایط زیر را دارند:

1- حداقل 10 درصد سهام آن متعلق به دولت یا بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی طبق فهرست مؤسسات دولتی و مؤسسات دولتی مصوب 1373/03/19 با ادامه. اصلاحات

2- تأسیس، انحلال یا اساسنامه اجرایی یا مستقل آنها بر اساس تصویب و تصمیم هیأت وزیران با هر یک از وزرا یا روسای قوا صورت می گیرد.

3- مدیر کل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها توسط مقامات دولتی یا مقامات دولتی منصوب می شوند.

ج – مؤسسه یا مؤسسات غیردولتی. بخش‌های غیردولتی خصوصی و تعاونی هستند که مشمول تصمیم و مصادیق بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ت) و (ج) نمی‌شوند.

ج- اشخاص حقوقی صنفی یا حرفه ای: اشخاص حقوقی که طبق قانون و مقررات قانونی سازماندهی و کنترل مشاغل حرفه ای و بازرگانی تشکیل می شوند، مانند اصناف، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام روانشناسی، مرکز حقوقی . ، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قضایی و…

2- اصل گواهی: تاییدیه و مهر سربرگ موضوع یا موسسه که به امضای مقام ارشد یا معاونت توسعه نیروی انسانی آن موضوع یا موسسه یا جانشین قانونی وی رسیده باشد.

3- داوطلب; شخصی است که با توجه به گواهی های صادره به استناد ماده 54 قانون انتخابات شورای اسلامی، مجاز است در مرحله ثبت نام برای انتخابات شورای اسلامی کاندیداتوری خود را اعلام کند.

4- بالاترین مقام; شخص حقیقی است که بر اساس قوانین و مقررات قانونی آن مؤسسه یا مؤسسه، در راستای مأموریت داوطلب (رهبری اجرایی یا آموزشی یا علمی یا قضایی) از سمت اداری بالایی برخوردار باشد.

5- فعالیت اجرایی; فعالیت اشخاصی که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی اعم از اداری، اقتصادی، فرهنگی، صنفی داشته باشند.

6- فعالیت آموزشی; فعالیت اشخاصی که حداقل 5 سال سابقه تحصیلی داشته باشند با تأیید مؤسسه یا مؤسساتی که وظایف طبیعی و قانونی آنها کلاً یا جزئی آموزشی است.

7- فعالیتهای پژوهشی; فعالیت اشخاصی که حداقل 5 سال سابقه علمی داشته باشند با مجوز مؤسسه یا مؤسساتی که کامل یا جزء وظایف خاص و قانونی آنها باشد.

8- فعالیت قضایی; فعالیت اشخاصی که به موجب گواهی معاونت در مورد پرسنل قوه قضائیه حداقل 5 سال سابقه قضاوت داشته باشند.

ماده 2. گواهی معتبر باید به دبیرخانه ستاد انتخابات کشور ارسال شود و تاریخ شروع و پایان فعالیت داوطلب با قید مدت، سال، ماه و روز قید شود.

تبصره 1: سوابق ارسالی داوطلبان می تواند متوالی یا مقطعی بوده و باید به تایید رسمی بالاترین مقام موسسه یا موسسه یا معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرتبط در بخش دولتی، دولتی یا غیردولتی برسد. .

تبصره 2: در صورتی که مرجع بالاتر نماینده داوطلبانه شورای اسلامی باشد، مقام بالاتر مسئول گواهی مربوطه را صادر خواهد کرد.

ماده 3 – گواهی صادره برای داوطلبان بخش غیردولتی در کلیه سطوح (اعم از مدیر کل، اعضای هیئت مدیره، روسای ادارات، کارشناسان، کارمندان، کارگران و …) با تایید بالاترین مقام این غیردولتی. بخش یا مدیر یا معاون مدیر مالی مکاتبات پذیرفته می شود.

تبصره: اشخاص حقوقی، اتحادیه های صنفی و یا کارآفرینان حرفه ای فقط می توانند برای داوطلبانی که دارای پروانه یا پروانه رسمی هستند، گواهی صادر کنند. توجه به سابقه فعالیت «فعال» و درج شماره پروانه یا مجوز در گواهینامه های مذکور الزامی است.

ماده 4. معاونت های علمی و آموزشی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه کوم بر حسب موضوع تحقیق یا آموزش می توانند بررسی و ارزیابی لازم از قبیل تفصیلی را انجام دهند. بررسی مدارک، اسناد، آثار و غیره فقط برای داوطلبانی که به طور آزاد و بدون تماس رسمی با مؤسسات و سازمان ها، گواهینامه های مربوط به تحصیل و علم را می دهند.

ماده 5 – در صورتی که سابقه اجرایی، علمی و پژوهشی، آموزشی و قضایی داوطلب در دو یا چند مؤسسه و مؤسسه دولتی، عمومی یا غیردولتی به 5 سال رسیده باشد، گواهی اعتبار مورد تأیید کلیه آنها در قالب در صورت ثبت نام یک فایل لازم است..

ماده 6- نهاد یا مؤسسه در طول همکاری داوطلب با خود باید فعالیت قانونی و اجرایی مستمر و فعال داشته باشد و مدت فعالیت داوطلب در آن مؤسسه یا مؤسسه نباید از مدت فعالیت «مستمر و فعال» بیشتر باشد. از این موسسه یا موسسه

ماده 7. ادارات انتخابات کشور، شوراهای اجرایی و کنترل می توانند در مواردی که فرآیندهای اجرای بند 9 ماده 31 قانون انتخابات شورای اسلامی از قبیل فعالیت مستمر و فعال مؤسسه یا مؤسسه، فعالیت داوطلبانه انجام دهند. درج مؤسسه یا مؤسسه، اعتبار گواهینامه اعتبار و … در صورت وجود شک از مراجع قانونی مربوطه از قبیل نظارتی، اطلاعاتی، بیمه ای، صدور مجوز و … استعلام نمایید.

ماده 8. صدور گواهی خلاف واقع طبق قوانین موجب پیگرد قانونی صادرکننده و استفاده کننده داوطلب خواهد شد.

انتهای پیام/

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما